Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Miestopisy>Prírodné rezervácie 

Čergovský Minčol

   
Typ: Národná prírodná rezervácia
Katastrálne územie: Kamenica, Livovská Huta, Kyjov
Dátum vyhlásenia: 1986
Rozloha: 171 ha

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol Chránené územie sa nachádza na vrcholovom hrebeni Minčola, prevažne v jeho severovýchodnej časti. Rezervácia bola vyhlásená na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z
vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
 
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol - Pohľad na sedlo pod MinčolomNárodná prírodná rezervácia Čergovský MinčolNárodná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
 
Horské lúky zaberajú 83 ha rezervácie. Boli vytvorené ľudskou činnosťou, odlesnením a využívaním ako pasienky a kosienky. Lúky sú porastené čučoriedkami a brusnicami s trávnatými zárastami psice tuhej (Nardus stricta), lipnice Chaixovej (Poa chaixii), chlpane lesnej (Luzula sylvatica) a iných druhov tráv, veľmi hojnými druhmi sú tu cesnak hadí (Allium victorialis), podbelica aplínska (Homogyne alpina), horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), horec luskáčovitý biely (Gentiana asclepiadea 'Alba'), prasatnica jednoúborová (Hypochoeris uniflora), kýchavica biela Lobelova (Veratrum album subsp. aurantiacum). Na horských lúkach bolo pozorovaných 277 taxónov vyšších rastlín, z ktorých je 15 zaradených do Červeného zoznamu ohrozených rastlín SR.1
 
Národná prírodná rezervácia Čergovský MinčolNárodná prírodná rezervácia Čergovský MinčolNárodná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
 
Zvyšok rezervácie tvoria lesy, ktoré pokrývajú hlavne severovýchodnú časť a na menšom území aj juhozápadnú časť rezervácie v oblasti Sokolieho potoka. Na svahoch v podvrcholovej oblasti sa nachádzajú prevažne klimaticky formované lesné remízy s bukmi a javormi horskými. Tieto stromy rastú v oblastiach v nadmorskej výške cez 1000 m. V juhozápadnej časti rezervácie v nadmorskej výške 1050 - 1157 m prevláda podskupina nízkej bukovej javoriny (Fageto-Aceretum humile). V severovýchodnej časti je najrozšírenejšou skupinou skupina jedľových bučín (Abieto - Fagetum), ktoré sa v najväčšom zastúpení nachádzajú v údolí Krížovského potoka.
 
Medzi relatívne najzachovalejšie porasty patria jedľové bučiny v údolí Krížovského potoka, miestami pralesovitého charakteru. Kvalita lesa sa postupne smerom k západnej časti rezervácie zhoršuje, kde nachádzame prevažne bývalé hospodárske lesy s rovnorodými a rovnovekými bukovými porastami, ako aj smrekové monokultúry.
 
Národná prírodná rezervácia Čergovský MinčolNárodná prírodná rezervácia Čergovský MinčolNárodná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
 
V rezervácii sa nachádza veľa pramenísk, množstvo zvieracích chodníkov, hlavne jelenej a diviačej zveri, viaceré turistické chodníky vedúce na Minčol, ako aj hrebeňom, staré lesné cesty a udržiavaný poľovnícky chodník.
 
Ochrana územia rezervácie nie je dostatočná. Negatívne vplyvy má najmä masová pešia turistika (turistické zrazy), zber lesných plodov, používanie umelých hnojív a postrekov proti škodcom v okolitých lesných porastoch, kyslé dažde a dažde obsahujúce toxické chemikálie.
Pretože horské lúky vznikli hospodárskou činnosťou človeka, pokles jej intenzity (zhruba v sedemdesiatych rokoch) podmienili zmenu ich druhovej štruktúry a miestami postupný návrat lesných spoločenstiev, ako aj zarastanie plevelnými spoločenstvami. Riešenie týchto problémov je veľmi obtiažne, a to technicky aj ekonomicky. Pasenie tu v plnej miere nemožno obnoviť. Obnova kosenia vzhľadom na sklon svahov, ekonomických nákladov na kosenie a porasty čučoriedky a iných plevelných druhov je prakticky nereálna. Takisto nereálna je aj obnova horských lúk na lesom silne atakovaných plochách.
 

  1. Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998
    Kliment, J.: Vegetácia horských lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčol. In. Ochrana prírody. Roč. 16. Banská Bystrica, 1998

Ďalšia literatúra:

Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
Michaeli, E.: Physicogeographical conditions of the Čergovský Minčol, the national nature reserve and the present state of its protection. Zborník Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 2/I. Univerzita Komenského, Bratislava, 1999101 - 109 s.
Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
  1. Dostál, Ľ.: Ochrana prírody okresu Bardejov. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981120 s.
  2. Michaeli, E.: Physicogeographical conditions of the Čergovský Minčol, the national nature reserve and the present state of its protection. Zborník Acta facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 2/I. Univerzita Komenského, Bratislava, 1999101 - 109 s.
  3. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
 
Prečítané: 77389x, publikované: 27.10.2007, posledná aktualizácia: 17.3.2013
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS