Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Online regestár pohoria Čergov obsahuje listiny, ktoré sa týkajú pohoria Čergov a jeho blízkeho okolia, či už priamo lokalitou, alebo osobou, ktorá je s týmto regiónom spätá. Informácie o tomto projekte spolu s návodom na používanie nájdete na stránke Informácie o regestári pohoria Čergov.

Aktuálny počet zaradených listín: 2160


Obdobie: od roku:     do roku: 
Osoba:
Obec:
Zdroj:
Referencie:
Full text:
Zoradenie podľa:
 
Vymazať filter Rozšírený filter
   
 

 
1209 MOL, listina: DL 64645 (falzum)LAT1Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1209 Gárdonyi, 1909, s.1, listina: 1 (falzum)HU
LAT
3
Obce a miestne názvy: Pečovská Nová Ves


1209. Listina kráľa Ondreja II., ktorou potvrdzuje, že mýtnicu v Pečovskej Novej Vsi [uyfalusi] v Šarišskej župe, ležiacu pod Novým hradom [Uyvár] a zriadenú v prospech tohto hradu, daruje Demeterovi Raschai-mu, hlavnému majstrovi-pohárnikovi kráľovnej.
Na pergamene; veľká opotrebovaná pečať bochníkovitého tvaru, visiaca na ružovom a modrom hodvábnom povrázku, sa oddelila.
To isté je potvrdené v listine kráľa Ferdinanda I., vydanej 9. marca 1543.
Falzifikát.

Preklad: Kveta Markušová, 2017  


 
 
1209 Wagner, 1780, s.46-48, listina: 2/1 (falzum)LAT
 
2


Demeterio de Raska, ad conservatoniem Castri Ujvár, confertur Telonium in Villa Ujfalu.
...in Comitatu de Sárus, in Uj-Kochma, quae nunc Ujfalu vocatur, ex antiquo tempore per nostros Praedecessores datum, & approbatuni propter conservationem Castri Ujvár, in pralibato Comitatu situati in finibus Polonorum confirmamus, imo de novo damus in perpetuum ad conservarionem praefati Caftri, & hoc ideo, quia dictum Castrum est de novo erectum ex fingulari Praedecessorum nostrorum admissione in montibus defertis, ut eo commodius, & fecurius homines per illa loca deserta possent ambulare, utque ibidem insimul facilius convenirent homines, & Villas in montis radice plantarent. ...a praefata Ujfalu incipiendo, versus partem superiorem, usque ad montem Symena nuncupatum, & usque ad fluvium Poprad versus Muchina, a monte & Castro dicto Symena directe procedendo, versus autem partem inferiorem usque ad pedem montis Sárus, & hoc fub amiffione omnium rerum, & mercantiarum, quas duxerit, & ut praelibatum Teloneum integrum, & illibatum permaneat, illud Demetrio, & per illum illius haeredibus in perpetuum, ufibus praefati Caftri damus & donamus in perpetuum.


 
 
1246 CDSl II, s.155, listina: 223LAT
LAT
2


...Rycolphus et Hermannus, filii Ruthkerii, nepotes Adolphi, prepositi de Chipus...

 
1248 Gárdonyi, 1909, s.1, listina: 3 (falzum)HU
 
3
Osoba: Detre
Obce a miestne názvy: Červenica pri Sabinove, Kamenica
Osoby a obce:
Červenica pri Sabinove - Detre - vlastník
Kamenica - Detre - vlastník
Synonymá: Torkueley, Weresalma


1248. Listina kráľa Bela IV., ktorou Mohol-ovmu synovi Detre-mu, ktorý v bitke s Tatármi pri rieke Slanej [Sayow] pozdržal útok nepriateľa, zachránil kráľovi život, pričom sám utrpel ťažkú ranu, za odmenu daruje ako sídlo poľovnícke revíry v Šarišskej župe pri poľských hraniciach, a síce pri Pustom Poli [Bachmezey], pri Kamenici [Torkueley] a pri Červenici [Weresalma], kráľ ho osobne aj uvedie do týchto majetkov. Hranice: od prameňa hraničnej riečky Ľutina [Lethene] až po jej ústie do rieky Torysy [Tarcha], odtiaľ na západ až po potok Kukenegerpotok, podľa tohto potoka na sever až po hranice mesta Torysa [Tarca], odtial opäť na sever po riečku Polucha, príslušne po jej ústie do Popradu, kde sú hranice majetku Plaveč [Polucha], napokon sledujúc rieku Poprad [Poprád] až po poľskú hranicu.
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 29. marca 1320.
Preklad: Kveta Markušová, 2017  

Referencie na listinu:

Táto listina o údajnom darovaní Červenice v roku 1248 je falzum. (Uličný, 1990, s.388)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1248 Wagner, 1780, s.281-282, listina: 6/1 (falzum)LAT
 
2 
 
1248 Wagner, 1780, s.457-459LAT
 
2


...de Decimis omnium de Terra eductorum, & de foetibus quorumlibet animalium brutorum exigebatur videlicet: in Sárus, Eperyes, Seeben, Kis-Sárus, Sebefalva, Kajutha, Ardou-Nyárs, Urkutha, Osztropotoka, Megyepotoka, Gregorfalva, Ujfalu, Uj-Szilva, Teuchik, & Kapy vocatis, nec non cum Villa Episcopali Szent-Mihaly ex nostra collatione...

Referencie na listinu:

Listina, v ktorej sa prvý raz spomína Sabinov, je až z roku 1248. No hovorí sa v nej už o zániku desiatkov, ktoré v kráľovských obciach stredného Šariša dovtedy každoročne vyberali zo všetkej úrody a prírastku na poli a v chlieve z 3/4 pre jágerského biskupa a z 1/4 pre miestneho farára. Ako kráľovské sa v dokumente uvádzajú obce Veľký Šariš, Prešov, Sabinov, Malý Šariš, Župčany, Kojetice, Ordov a Náš (dve dediny v chotári dnešných Ražnian), Orkucany, Medzany, Gregorovce, Nová Ves, Nový Slivník, Tulčík a Kapušany. Ako nekráľovskú - biskupskú - uvádza listina ešte obec Michaľany. Z listiny sa ďalej dozvedáme, že v uvedených kráľovských obciach už pred rokom 1248 dal jágerský biskup vystavať stodoly na uskladnenie a zvod svojich 3/4 z vybranej desatiny z miestnej úrody a prírastku na dobytku a hydine. (Halaga, 1962, s.15)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
23.2.1248 CDSl II, s.202-203, listina: 290LAT
LAT
2


...de nostris possessionibus...Wyfalu...

Referencie na listinu:

[Chminianska] Nová Ves patrila k tým dedinám panstva hradu Šariš, z ktorých tri štvrtiny desiatku miestni farníci do roku 1248 odovzdávali jágerskému biskupovi. Od roku 1248 táto časť desiatku patrila kráľovi. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o tejto dedine, ktorá, ako vyplýva z obsahu listiny, jestvovala dávnejšie pre rokom 1248. (Uličný, 1990, s.108) 
 
1250 CDSl II, s.248, listina: 355LAT
LAT
2
Kategória: Metácia


Bela IV., rex Hungariae, Symoni, filio Stephani, Stephk, Salamoni et Stephano, fratribus eiusdem, possessionem Smilno in metis accurate descriptis donat.
...donationem cuiusdam terre Zemelnye vocate Symoni filio Stephani, Stephk, Salomoni et Stephano fratribus suis factam continenti mete eiusdem terre donalitie usque ad alpes Polonieales extendebantur...ubi quidam fluvius Niger Topul, qui fluret de septemtrione de montibus et alpibus in metis regni Poloniae existentibus, incipiendo transiret versus meridiem penes villam Gybolth, deinde provedit et cadit in illud flumen eodem nomine vocitatum, quod flumen ad orientem iuxta civitatem Bardfa per magnum spacium, ubi in idem flumen intraret quidam fluvius Garbolth vocatus...

 
1259 Fejér, 1829, s.489-490 (falzum)LAT
LAT
2
Kategória: Metácia
Obce a miestne názvy: Terňa


Idem Bela Polono cuidam Adamo terram Therne in praemium fidelitatis donat.
...quod nos ad instantiam et petitionem Aadam, Aduenae Poloni... quamdam terram nostram, Therne vocatam, quae ad castrum nostrum de Sarus attinebat, cum omnibus vtilitatibus, et attinentiis, iure hereditario, pacifice et quiete perpetuis temporibus ipsi praefato Aadam et haeridibus suis, haeredumque suorum successoribus dedimus, donauimus, ac contulimus perpetuo et irrenocabiliter possidendam, et habendam....
prima meta ipsius terrae memoratae incipit a capite duorum fluviorum, quaraum nomina kaec sunt, a parte orientali, quod vulgo dicitur Siluavize, a aparte occidentali Therniavize et idem duae aquae circumeunt istam terram ex utraque parte usque ibi, ubi idem aquae simul iunguntur et ibi metae ipsius terrae terminantur....


Referencie na listinu:

Vo falze k r. 1259 sa hovorí, že Belo IV. dal zem Terňu v okr. Sabinov (Therne) Adamovi, poľskému prišelcovi (Aadam advenae Poloni), patriacu Šarišskému hradu. O tomto falze sa Szentpétery domnieva, že vzniklo pravdepodobne na začiatku 14. stor. keď Terňu získala kúpou rodina Thekele a keď predávajúci ju Jakub, syn Adama, potreboval doklad o jej vlastníckom práve. (Varsik, 1972, s.134-135)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1259 CDSl II, s.448, listina: 643LAT
LAT
2 
 
1270 MOL, listina: DL 68755LAT1
Obce a miestne názvy: Kamenica, Pusté Pole
Osoby a obce:
Kamenica - Dethbor - vlastník
Kamenica - Dethmar - vlastník
Pusté Pole - Dethbor - vlastník
Pusté Pole - Dethmar - vlastník
Synonymá: Bachamezey, Detrik, Janin


Dethmar a Dethbor, synovia Detrika, už od svojich chlapčenských rokov stojaci v službách Benedikta, aradského prepošta, nášho vicekancelára, sa snažili nám ustavične prejaviť vďačne a s ochotou verné služby spolu so svojím pánom. Statočne sa zachovali v rôznych vojenských ťaženiach so zbraňou v ruke v radoch našich bojovníkov, čo by bolo dlho rad radom jednotlivo vymenúvať. Preukázali nám službu s ochotou a vždy s plným nasadením, nešetriac pritom ani seba ani prostriedky, zvlášť keď sme bojovali s Henrichom a ostatnými služobníkmi kráľa, nášho drahého otca blahej pamäti, pri Isaszegu, kde títo Dethmar a Dethbor pri náhlom útoku a zrážke bojových šíkov sa nebojácne postavili proti bojovníkom druhej bojujúcej strany, až kým nevybojovali pochvaly hodné víťazstvo, ako sme to my a iní mohli vidieť. Sám Dethbor v tejto bitke utrpel ťažké zranenia. A preto kvôli ich zásluhám im vychádzame v ústrety, keďže už nastali lepšie časy, aj keď to, čo teraz robíme, je primálo k tomu, čo urobili oni, dávame spomínaným Dethmarovi a Dethborovi a skrze nich Detkovi, Šimonovi, Herbordovi, Mikovi, Langeovi ich rodným bratom ako aj Stephkovi, synovi Mohola, Janinovi, synovi Mikuláša, Eugenovi a Petrovi, synom Janina a ich dedičom, naše loviská Bachamezey a Torkueley za zásekmi, kde sa vychádza z nášho kráľovstva do Poľska, so všetkým čo k nim patrí, aby to vlastnili naveky....

Referencie na listinu:

Preklad použitý z publikácie  (Angelovič, Boleš, 2002, s.13-14)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1270 Nagy, 1891, s.135-137, listina: 106LAT
LAT
2

... ultra indagines prope terminos terre nostre existencia in exitu ad Poloniam, cum omnibus utilitatibus et pertinenciis eorumdem Bachamezey et Torkueley vocata, non ut donaciones a regia benignitate concessas, sed ut descensum hereditarium predictis Dethmar et Dethbor et per eos Dethk Simoni Herbordo Mykou Langueus carnalibus fratribus eorumdem, necnon Steplikoni filio Mohol, Janino filio Nicolai, Eugen et Petro filiis eiusdem Janini ...

Referencie na listinu:

V roku 1270 Štefan V., prívržencom svojho otca Bela IV., siedmim synom Detrika a ich spoločníkom, Moholovmu synovi Štefkovi, Mikulášovmu synovi Jánovi a jeho bratom Eugenovi a Petrovi daroval kráľovské loviská so všetkými prináležitosťami za zásekmi blízko hraníc s Poľskom, nazývané "Bachamezey et Torkueley". (Beňko, 1985, s.198)

Zväčša zalesnené okolie Kamenice kráľ Štefan V. využíval ako poľovnícky revír, ktorý v roku 1270 daroval Detmarovi, Detkovi, Šimonovi, Herbordovi, Mikovi a Langovi, synom Detricha, ale aj ich spoločníkom Števkovi, synovi Mohola, a Jánovi, synovi Mikuláša. V revíri sa nachádzala aj dedina Kamenica. Pri darovaní vznikla o nej najstaršia spoľahlivá správa, z korej vyplýva, že tunajšie sídlisko jestvovalo aj pred rokom 1270. Darovacia listina, podobne ako aj iné písomnosti z 13. - 14. storočia uvádzajú dedinu pod maďarským názvom Torkueley, zloženom z troch slov. Tor z nemeckého Turm = veža, a maďarského ku = kameň, eley = pod, vo význame "Pod Kamennou Vežou". (Uličný, 1990, s.119-120) 
 
1270 Szentpétery, 1943, s.85-86, listina: 2005HU
LAT
3Referencie na listinu:

...kráľ Štefan V. (1270-1272) daroval za zásluhy v bojoch proti kráľovi Belovi IV. (1235-1270) synom Detrika z Kércsu (Abovská stolica), pôvodom z rodu Apc (Detmarovi, Detborovi, Detkovi, Šimonovi, Herbordovi, Mikovi a Langovi) a ich spoločníkom (Števkovi, synovi Mohola, Jánovi, synovi Mikuláša a Petrovi a Eugenovi, synom Jána) kráľovský poľovnícky revír siahajúci až k poľským hraniciam, nazývaný Bachamezey (Bačovo pole) a Torkueley. Donácia sa týkala územia dnešných dedín Pusté Pole a Kamenica. Podľa F. Uličného, záznam zemepisného názvu Torkueley, vytvorený z nemeckého slova Turm (veža) a maďarských slov ku (kő-kameň) a eley (pod), svedčí o tom, že tento názov bol odvodený zo svojej polohy pod kamennou vežou, a teda pod hradom Kamenica (maď. Tarkő). Keďže vytvorenie názvu z jedného nemeckého a dvoch maďarských slov je dosť nepravdepodobné, naskytá sa možnosť, že slovo tor je skôr maďarské slovo tar, ktoré v preklade znamená holý či plešatý. Názov dediny tak mohol poukazovať na jej vznik pod holými skalami. (Haviarová, 2016, s.6) 
 
1270 MOL, listina: DL 687581

...Dethmar Dethbor ...fratres filii Detrici... Bachamezey et Torkueley vocatas...Dethk Simoni Herbordo Mykou Langueus

 
2.5.1270 MOL, listina: DL 7091
Kategória: MetáciaReferencie na listinu:

Južnú hranicu Osikova môžeme približne zrekonštruovať aj na základe starších správ. Tak napríklad potok Halaš a Sekčov, ako juhozápadná hranica panstva Janovce, kde neskôr vznikol Osikov, sa spomína už v roku 1270. (Hudáček, 2013, s.15)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1270 Fejér, 1829, s.19-20LAT
LAT
2


... de silua nostra vltra indagines circa flumen magnum, Zucher vocatum, ab illo loco, vbi ripa et portus illius aquae transit, iuxta Beelcellam, a parte orientali, per descensum eiusdem fluminis terminatur, vbi riuulus Halnus cadit in praedictum Zucher, inde iungitur praedictis metis.


 
 
1270 Wenzel, 1870, s.296-297, listina: 1952 
 
1271 Fejér, 1829, s.72-73 (falzum)LAT
LAT
2

...quod Lang, et Herborth ab vna, parte vero ab altera Dethk, Symon, Dethbor filiorum Mohol, filii Detricy de Keech, ...quod possessiones Tharkweley, Veresalma, Bathiamezey, Kisaylthoth, Hennengfalua, Hegmegwsfalua, in Comitatu Sarus existentes, ipsis Lang, et Herbordo deuenissent, et cecidissent; imo ceciderunt et deuenerunt...

Referencie na listinu:

... v roku 1271 si mali Moholovi synovia Herbert a Lang a Detrikovi synovia rozdeliť viaceré majetky, medzi inými aj Červenicu, táto listina nezodpovedá vlastníckym pomerom v tejto oblasti a treba ju považovať za falzum. (Beňko, 1985, s.203)  1-10 / 2160 next
 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 3. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 4. Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
  Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
 5. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
 6. Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
  Halaga, O.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, Košice, 1962
 7. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 4/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 4/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 8. Varsik, B.: Zo slovenského stredoveku. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1972
  Varsik, B.: Zo slovenského stredoveku. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1972
 9. Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
  Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
 10. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
  Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
 11. Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
  Beňko, J.: Osídlenie severného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1985
 12. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1943. Dostupné online
  Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1943. Dostupné online
 13. Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
  Haviarová, M. a kol.: Hrad Kamenica - tajomný hrad Čergova. Kamenica, 2016
 14. Hudáček, P.: Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In: MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 - 2013. Osikov, 2013. Dostupné online
  Hudáček, P.: Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia. In: MANÍKOVÁ, Ľ. (ed.) Osikov 1296 - 2013. Osikov, 2013. Dostupné online
 15. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 16. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VIII. 1261–1272.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1870. Dostupné online
  Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VIII. 1261–1272.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1870. Dostupné online
 
Prečítané: 419031x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS