17.04.2024
15:18:07
05:39 | 19:31
12:31 | 04:05+
Fáza Mesiaca:
bude 24.4.
Jarná rovnodennosť:   01.01.1970 02:00  
Perihélium:   01.01.1970 ~ 01h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Informácie o regestári pohoria Čergov

   
Autor článku: Martin Roškanin


Potreba vytvorenia online regestára

Primárnym zdrojom historických informácií sú predovšetkým dobové listiny. Aby nebolo potrebné študovať originálne listiny, či cestovať za nimi do archívov, robia sa z týchto listín odpisy, ktoré sa publikujú v tzv. pramenných edíciách. Tieto delíme na dva druhy: diplomatár, ktorý publikuje texty listín v plnom znení a regestár, ktorý publikuje regesty, teda krátke zhrnutie (výťah, abstrakt) listiny či inej písomnosti.

História oblasti pohoria Čergov a jeho podhorských obcí je bohatá. Najstaršie listiny sa zachovali už z 13. storočia. Tieto sa týkali hlavne obcí na južnej strane pohoria, čo samozrejme úzko súviselo s intenzívnejším zaľudňovaním v tejto oblasti. Toto zaľudňovanie nepochybne súviselo aj s tým, že v 12. storočí došlo k posunutiu obranných hraníc Uhorska smerom na sever, až na severný okraj Prešovskej kotliny, na južné svahy pohoria Čergov.1 K starším dedinám, ktoré vtedy už existovali (ako napr.: Červenica, [Pečovská] Nová Ves, Kamenica, Terňa, Malcov, atď.), postupne pribúdali novozakladané osady na nemeckom práve (Lúčka, Lenartov, Richvald, atď.), neskôr na valašskom práve (Livov, Kríže, atď.) a napokon aj na (v tomto regióne zriedkavom) kopaničiarskom práve (v 19. storočí založené horské osady Ambrušovce a Baranie). S pribúdajúcimi stáročiami sa zákonite rozrastal aj počet zachovaných listín a dnes ich z oblasti pohoria Čergov bude odhadom určite viac než 10000. Veď napokon, už len Gárdonyiho regestár rodinného archívu rodu Péchy2 obsahuje viac než 3000 listín. Pravda, nie všetky listiny sú obsahovo zaujímavé. Ak však listina obsahuje aspoň minimálnu informáciu, ktorá by mohla prispieť k poznaniu minulosti, určite je vhodné ju zaradiť do spracovávania.

Orientácia v takomto množstve listinného materiálu je náročná a časovo zdĺhavá činnosť. Okrem toho sú listiny roztrúsené vo viacerých archívnych fondoch, či rôznych publikáciách. Z tohto dôvodu bol pre potreby štúdia histórie pohoria Čergov a jeho okolia vytvorený online regestár. Online regestár listiny usporadúva a ponúka rýchle vyhľadávanie podľa zvolených kritérií. Do regestára boli zaradené listiny, ktoré sa týkajú pohoria Čergov a jeho blízkeho okolia, či už priamo geografickou lokalitou, alebo osobou, ktorá je s týmto regiónom spätá. Chronologické vymedzenie regestára nebolo stanovené. V súčasnosti je do regestára zaradených 2160 listín a ďalšie sú priebežne dopĺňané.

Zdroje dát

Informácie sú čerpané z viacerých zdrojov. Hlavným zdrojom sú samozrejme primárne pramene, teda originálne listiny uložené v rôznych archívoch. Dôležitým zdrojom však sú aj edície prameňov, ktoré začali vznikať už v 18. storočí. Maďarský národný archív (MOL), v ktorom sa nachádza veľká časť listín čergovského regiónu, sprístupňuje listiny do roku 1527 aj v elektronickej podobe. Rovnako je k dispozícii online aj väčšina edícií. Toto umožnilo prepojenie čergovského regestára s týmito online zdrojmi a používateľ má tak možnosť sa rýchlo a pohodlne dostať k originálnej listine. Kompletný zoznam zdrojov nájdete v závere tohto článku.

Štruktúra regestu

Vo výsledkoch vyhľadávania v regestári je na jednej stránke zobrazených maximálne desať regestov. Každý regest tvorí samostatný blok. Tento blok je zložený z častí, ktoré sú rozpísané v nasledujúcich podkapitolách.

Hlavička regestu

V hlavičke regestu sa nachádzajú údaje:
 • Dátum vydania listiny
 • Referencia na zdroj (v prípade, že je daný zdroj k dispozícii online, je možné ho kliknutím zobraziť)
 • V prípade, že daná listina je falzum, zobrazuje sa o tom v hlavičke informácia
 • Jazyk zdroja. Ak ide o originálnu listinu, je zobrazená informácia o jazyku listiny. Ak je zdrojom pramenná edícia, je v hornej časti zobrazený jazyk edície a v dolnej jazyk originálnej listiny
 • Typ zdroja listiny farebne rozlíšený podľa tabuľky 1
Tabuľka 1: Rozlíšenie zdrojov regestu.
1 primárny prameň
2 edícia prameňov s prepisom textov listín - diplomatár
3 edícia prameňov s abstraktmi listín - regestár

Záhlavie regestu

Regest má v záhlaví uvedené dôležité indexované dáta z listiny. Ide hlavne o:
 • výpis osôb (prípadne rodu) spomínaných v listine. Kliknutím na osobu sa zobrazia jej detaily s rodokmeňom.
 • výpis obcí a chotárnych názvov - kliknutím na obec sa zobrazia detailné dáta týkajúce sa obce. Pri kliknutí na chotárny názov sa zobrazia jeho detailné informácie v Registri chotárnych názvov pohoria Čergov.
 • vzťah osoby a obce (napr. vlastník obce, vlastník podielov, pôvod v obci, farár, richtár)
 • synonymá (ide o pomenovanie obce, osoby, či chotárnej oblasti iným názvom. Napríklad pre Hanigovce boli používané v minulosti aj názvy Henigsdorf, Henrigidorf, Hennengfalua a ďalšie.)

Obsah

V tejto časti sa nachádza prepis originálnej listiny či edície. V prípade, že zdroj dát je regestár, ide väčšinou o plný prepis regestu, inak sú to výňatky dôležitejších častí. Snahou je uvádzať prepis preložený do slovenčiny, aby listina bola prístupná aj širšej verejnosti. Ak bola listina preložená, v hlavičke regestu v časti jazyk je to zvýraznené podčiarknutým originálnym jazykom.

Referencie na listinu

V referenciách je zobrazená citácia z vedeckej práce, či článku, ktorá odkazuje na danú listinu. Takto je možné porovnať, ako s listinou pracujú viacerí autori a porovnať napríklad závery, ktoré z danej listiny vyviedli. Referencia môže napríklad obsahovať aj preklad časti listiny, rôzne komentáre, či poznámky a bádateľ sa tak môže s listinou lepšie oboznámiť.

Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň

Tu sa uvádzaju edície, ktoré obsahujú danú listinu. Takto je možné sa dostať aj k plnému prepisu listiny, keďže niektoré edície ponúkajú aj jej plný prepis.

Vyhľadávanie

Online regestár ponúka vyhľadávanie v listinách na základe viacerých kritérií. Vyhľadávací filter môže byť zobrazený v štandardnom alebo rozšírenom móde.

Základný vyhľadávací filter

Tabuľka 2: Základný vyhľadávací filter.
Názov parametra Popis
Obdobie Vymedzenie roku vydania listiny (od roku - do roku).
Osoba Pri vpísaní minimálne dvoch začiatočných písmen mena alebo priezviska sa do výberovníka dotiahnu konkrétne osoby. Pri výbere osoby vo výberovníku sa budú vyhľadávať listiny, kde sa táto osoba spomína.
Obec Pri výbere obce vo výberovníku sa budú vyhľadávať listiny, kde sa táto obec spomína.
Zdroj Zobrazia sa len tie listiny, ktoré sa nachádzajú v príslušnom zdroji.
Referencie Zobrazia sa len tie listiny, na ktoré odkazuje vybraná publikácia.
Full text Pri zadaní aspoň troch znakov sa pri vyhľadávaní zobrazia listiny, v ktorých sa daný reťazec nachádza v texte listiny, v poznámkach, či v referenciách na listinu. Vo full textovom vyhľadávaní je možné rýchlo nájsť aj archívnu listinu - napríklad pre listinu MOL DL 68755 stačí zadať ako vyhľadávací reťazec jej číslo: 68755.

Rozšírený vyhľadávací filter

Tabuľka 3: Rozšírený vyhľadávací filter.
Názov parametra Popis
Rod Vyhľadávané budu regesty, ktoré obsahujú zmienku o danom rode, kedy je tento rod spomínaný všeobecne a nie v súvislosti s osobou, ktorá patrí do tohto rodu. V prípade, že je zaškrtnutý checkbox "Zobraziť aj listiny, kde sa konkrétne uvádzajú osoby daného rodu", budú vyhľadané aj tie regesty, ktoré obsahujú zmienky o osobách patriacich do tohto rodu.
Miestny názov Pri vpísaní minimálne dvoch začiatočných písmen miestneho názvu sa do výberovníka dotiahnu konkrétne miestne názvy. Pri výbere miestneho názvy vo výberovníku sa budú vyhľadávať listiny, kde sa názov spomína.
Typ regestu Vyhľadáváť sa budú listiny, podľa typu zdroja definovaného v tabuľke 1.
Kategória regestu Niektoré regesty boli zaradené do špeciálnych kategórií, ktoré umožňujú usporiadať listiny podľa tématiky, ktorej sa týkajú. Ide napr. o kategórie: metácia, chotárne názvy, valasi, zbojníci a podobne.
Jazyk Vyhľadajú sa regesty, ktoré sú písané v danom jazyku. Do úvahy sa berie jazyk edície.
Jazyk listiny Vyhľadajú sa listiny, ktoré sú písané v danom jazyku. Do úvahy sa berie jazyk originálnej listiny.

Indexácia

Väčšina listín nesie v sebe informácie, ktoré vhodným spracovaním (indexáciou) vo výsledku poskytnú ďalšie možnosti prepojenia a prezentáciu dát v inom kontexte. Pri spracovávaní listiny sú indexované nasledujúce informácie:

Obec: ak je v listine zmienka o obci podhoria Čergova, väzbou regest - obec, je potom možné rýchlo dohľadať všetky zmienky o danej obci. Ak sa navyše zaznamená aj presný zápis názvu obce v listine, získame tak chronologický vývoj názvu obce. Detailné informácie o obciach sú na stránke Obce pohoria Čergov.
Osoba: vytvorením väzby regest - osoba získavame jednak informácie o všetkých zmienkach o danej osobe, ale môžeme zaznamenať aj informácie o tom, či táto osoba v čase vydania listiny ešte žila alebo nie. Týmto sa vytvorí časový rámec, kedy vieme s istotou povedať, že osoba v danom období žila. Ďalšie prepojenia vznikajú medzi osobami. V listinách sa často uvádzajú príbuzenské vzťahy ako syn, dcéra, manžel, atď. Indexácia týchto údajov umožnila vytvorenie rodokmeňov, kde pri každom prepojení v rodokmeni sa vieme rýchlo prekliknúť na konkrétny regest, ktorý potvrdzuje tento vzťah (napr. otec-syn). Detailné informácie o osobe sú dostupné kliknutím na meno indexovanej osoby v záhlaví regestu. Vyhľadávanie osôb podľa mena a priezviska, alebo podľa príslušnosti k rodu je k dispozícii na stránke Osoby oblasti pohoria Čergov.
Osoba-obec: v listinách môžeme vystopovať aj vzťah osoby a obce. Ide napríklad o vlastnícke práva na celú obec, prípadne vlastníctvo podielov v obci. Takto vieme získať chronologický prehľad o vlastníkoch danej obce. Ďalšie vzťahy sú napr. sociálny status osoby v obci - šoltýs, farár, učiteľ alebo len bežný obyvateľ. Tieto informácie sa zobrazujú jednak pri konkrétnej osobe, ale aj v detailoch pre vybranú obec. Všetko je samozrejme spätne referencované na potvrdzujúci regest.
Miestny názov: indexáciou regest - miestny názov sa vytvára prepojenie, ktoré je využívané v Registri chotárnych názvov pohoria Čergov, kde takto vieme získať informácie o zmienkach o chotárnom názve v konkrétnej listine, ale aj o vývoji jeho názvu.
Kategorizácia: vybraným regestom je možné prideliť kategóriu, podľa ktorej sa dajú regesty tematicky zoskupiť a potom rýchlo dohľadať. Ide napríklad o kategórie: metácia, zbojníci, epidémie, prírodná katastrofa, atď.
Jazyk: Pridelením jazyka k danému regestu vieme dohľadať listiny podľa jazyka. Môže to byť zaujímavé napríklad pre vyhľadanie listín písaných v starej slovenčine.

Záver

Pri obrovskom množstve dát, ktoré sa skrývajú v ešte nezadaných listinách, je jasné, že vytváranie online regestára bude dlhodobým procesom. Veľa práce ešte zostáva aj pri už zadaných listinách. V niektorých prípadoch ešte nie je úplne dokončené ich spracovávanie a indexácia, alebo bola do regestu zahrnutá len časť listiny, v niektorých prípadoch len kľúčové slová. Dôkladnejším štúdiom originálnej listiny môžu byť neskôr do regestu dopĺňané ďalšie indexovateľné dáta. Rovnako aj rodokmene zatiaľ neobsahujú kompletný rodinný strom, pretože vznikli výlučne na základe informácií z listín zadaných v regestári. Zámerne neboli vytvárané na základe známeho diela Ivana Nagya,3 pretože nie všetky rodinné vzťahy v tomto diele sú aj listinne podložené. Pre kompletizáciu rodokmeňov bude potrebné systematickejšie preštudovať jednotlivé rody a tie listiny, ktoré jednoznačne potvrdzujú rodinnú väzbu, pridať do regestára. Na záver treba dodať, že online regestár oblasti pohoria Čergov je amatérskym počinom. Aj pri všetkej snahe, ktorá bola vložená do jeho vytvárania, môže obsahovať z toho vyplývajúce nedostatky. Preto je vítaná pomocná ruka profesionálneho nadšenca, ktorá by určite prispela ku zdokonaleniu tejto práce.

Zoznam zdrojov regestára pohoria Čergov

Kompletný zoznam zdrojov, z ktorých čerpá regestár pohoria Čergov:

Zoznam primárnych prameňov:
Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
Archív mesta. Košice
Archív mesta. Sabinov
Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
Štátny archív (ŠA). Bardejov
Štátny archív (ŠA). Prešov
Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov
Štátny ústredný archív. Bratislava
 1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
 2. Archív mesta. Košice
 3. Archív mesta. Sabinov
 4. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 5. Štátny archív (ŠA). Bardejov
 6. Štátny archív (ŠA). Prešov
 7. Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
 8. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Levoča
 9. Štátny oblastný archív (ŠOBA). Prešov
 10. Štátny ústredný archív. Bratislava

Zoznam edícií prameňov:
Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 4/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1837. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/7. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1834. Dostupné online
Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1834. Dostupné online
Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online
Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online
Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I. (1301–1321). Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1878. Dostupné online
Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. II. (1322–1332). Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1881. Dostupné online
Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1883. Dostupné online
Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. V. (1347–1352). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1887. Dostupné online
Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VI. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1891. Dostupné online
Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXIII. 1339. Budapest–Szeged, 1999. Dostupné online
Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. Budapest–Szeged, 2007. Dostupné online
Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXV. 1341. Budapest–Szeged, 2004. Dostupné online
Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXXIII. 1349. Budapest–Szeged, 2015. Dostupné online
Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1943. Dostupné online
Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. Dostupné online
Tasnádi Nagy, G., Nagy, I.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VII. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1920. Dostupné online
Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986
Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VIII. 1261–1272.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1870. Dostupné online
Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. X.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1873. Dostupné online
Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online
 1. Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
 2. Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Tlačiareň P+M, Martin, 2016
 3. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 4/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 4. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 5. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 6. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
 7. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
 8. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1832. Dostupné online
 9. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/6. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1837. Dostupné online
 10. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 8/7. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1842. Dostupné online
 11. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/1. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
 12. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1833. Dostupné online
 13. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/4. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1834. Dostupné online
 14. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 9/5. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1834. Dostupné online
 15. Fejérpataky, L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1885. Dostupné online
 16. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 17. Ipolyi, A.: Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia I-1. Budapešť, 1887. Dostupné online
 18. Iványi, B.: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526. I. Kötet 1319 - 1501. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1910. Dostupné online
 19. Iványi, B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526.. Szeged, 1931. Dostupné online
 20. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399). Akadémiai Kiadó, Budapets, 1951. Dostupné online
 21. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1406). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. Dostupné online
 22. Mályusz, E.: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410) - časť (1407–1410). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. Dostupné online
 23. Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus II. Vydavateľstvo Obzor, Bratiskava, 1987
 24. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I. (1301–1321). Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1878. Dostupné online
 25. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. II. (1322–1332). Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1881. Dostupné online
 26. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1883. Dostupné online
 27. Nagy, I.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. V. (1347–1352). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1887. Dostupné online
 28. Nagy, I.: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. VIII. Sáuervein Géza betüivel, 1891. Dostupné online
 29. Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. : Hazai oklevéltár 1234-1536.. Budapest, 1879. Dostupné online
 30. Nagy, I., Nagy, G.: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1884. Dostupné online
 31. Nagy, I., Nagy, G.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VI. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1891. Dostupné online
 32. Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXIII. 1339. Budapest–Szeged, 1999. Dostupné online
 33. Piti, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXVII. 1343. Budapest–Szeged, 2007. Dostupné online
 34. Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXV. 1341. Budapest–Szeged, 2004. Dostupné online
 35. Sebők, F.: Anjou–kori Oklevéltár. XXXIII. 1349. Budapest–Szeged, 2015. Dostupné online
 36. Sedlák, V.: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337.. Trnavská univerzita, 2008
 37. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. Veda, Bratislava, 1980
 38. Sedlák, V.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Veda, Bratislava, 1987
 39. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/1. Kiadja a Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1943. Dostupné online
 40. Szentpétery, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. Dostupné online
 41. Tasnádi Nagy, G., Nagy, I.: Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Anjoukori okmánytár. VII. A Magyar tudományos akadémia, Budapest, 1920. Dostupné online
 42. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z r. (1343) 1561-1616. ŠOBA rukopis, Prešov, 1975
 43. Uličný, F.: Najstaršie knihy Šarišskej župy z rokov 1605-1645. ŠOBA rukopis, Prešov, 1979
 44. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1656-1680. ŠOBA rukopis, Prešov, 1981
 45. Uličný, F.: Zápisnice zo zhromaždení Šarišskej župy z rokov 1681-1695. ŠOBA rukopis, 1986
 46. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 47. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1871. Dostupné online
 48. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VIII. 1261–1272.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1870. Dostupné online
 49. Wenzel, G.: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. X.. Eggenberger Ferdinánd Akademiai, Pest, 1873. Dostupné online
 50. Zsinka, F.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Kiada a Magyar protestáns irodalmi társaság, Budapest, 1929. Dostupné online


 1. Varsik, B.: Osídlenie Košickej kotliny I.. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964
  Varsik, B.: Osídlenie Košickej kotliny I.. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964, str. 104
 2. Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
  Gárdonyi, A.: A Péchujfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Lampel, Budapest, 1909
 3. Nagy, I.: Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Volume 5. Pest, 1862. Dostupné online
  Nagy, I.: Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Volume 5. Pest, 1862. Dostupné online
 
Prečítané: 2773x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 24.10.2019
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Usadlosť Juraja Blaščáka
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS