Simon
Simon
1270
-1296
© cergov.sk
1. Dixit
13.1.1315
2. Egyed
16.10.1323
-1336
3. Pavol
13.1.1315