Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1814 AACass, listina: GR, Conscriptio Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum in I. Comitatu Sarosiensi Processu Szektsűensis … 4ae 8bris 1814 No 23034 intimatae peracta, s. 2-3.1
Osoba: Ján Kapy
Obce a miestne názvy: Lenartov
Synonymá: LenartóReferencie na listinu:

Zoznamy obcí podľa súpisov kostolov gréckokatolíckeho obradu podľa stolíc a obcí, vykonaný na základe rezolúcie najvyššej kráľovskej rady zo dňa 4. októbra 1814, č. 23.034.
Tabuľkový dotazník obsahoval týchto trinásť bodov (otázok):
(a) Meno obce (mesta), v ktorej sa nachádzal kostol gréckokatolíckeho obradu.
(b) Mená zemepánov. Kto (z nich) má patronátne právo? Poznamenávame, že ten istý zemepán mohol mať/mal patronátne právo vo viacerých obciach. V prameni sa zápis toho istého mena zemepána na rôznych miestach môže rôzniť. Nejde o chybu prepisu, ale o doslovný prepis autentického znenia priezviska v prameni; mená sme neujednocovali podľa terajšieho tvaru priezviska zaužívaného v maďarčine či slovenčine.
(c) Či kostol, dnes gréckokatolícky, využíva náboženský alebo verejný fond, alebo či nedostáva príjmy od (zeme)pánov alebo od gréckokatolíckych osôb alebo odinakiaľ?
(d) Či má kostol zvony a kto ich zabezpečil? Či ich tiež používajú latinskí katolíci? Ako boli získané – nepochybne príslušníkmi gréckeho obradu alebo spoločne (s rímskokatolíkmi)?
(e) Ide o farský alebo filiálny kostol?
(f) Akého obradu je farský alebo filiálny kostol?
(g) Či je tu jediný farár a aký?
(h) Či je kostol nepochybne gréckokatolícky a či je taký od svojho vzniku (založenia) alebo až od získania (cesie)?
(i) Je tento kostol spoločný pre obidva obrady?
(j) Ak ide o spoločný kostol, aký je jeho stav, či má jeden (plne) vybavený oltár a či tu možno slúžiť iné bohoslužby?
(k) Či je (kostol) používaný spoločne, akým právom a ako dlho to už trvá; či dočasne neustúpil druhý obrad?
(l) Či obidva obrady majú farské bohoslužby a v akom poriadku?
 (Zubko, 2017, s.182-183)

Lenartov (Šariš). (a) 1814 Lenartó, dekanát Sekčov. (b) Patronátne právo má zemepán Ján Kapi (Kapy). (c) Zakladateľ kostola neznámy, pravdepodobne ním je rodiny Kapiovcov (Kapy), pretože má patronátne právo odnepamäti. (d) Zvony sa používajú odnepamäti, nevie sa, kto ich odlial, používa ich spoločenstvo. (e) Tento kostol je farský latinského rítu, gréckokatolíckeho filiálny. (h) Kostol je spoločný obidvom obradom, pôvodne v mnohých súpisoch prechodne, postavený bol však pre latinský obrad. (i) Kostol patriaci spoločenstvám obidvoch obradov. (j) Ikonostas. Organ postavený. Oltáre tri, vybavené; jeden je prispôsobený pre obidvoje bohoslužby, z ostatných dvoch môže byť ktorýkoľvek prispôsobený pre ktorýkoľvek obrad. Knihy, oblečenie, nádoby, rozličné pre obidva obrady, len kalich je spoločný. (k) Spoločné používanie od dlhších čias, pokladnica je však spoločná, vytváraná z obiet, je spravovaná a dišpenzovaná farárom latinského obradu, kostol sa udržiava z tejto pokladnice, mnohokrát však prispel na údržbu kostola patrón. (l) Každú tretiu nedeľu slávi bohoslužby farár gréckeho obradu. (m) Z počtu duší nemnohí sú gréckeho rítu. (Zubko, 2017, s.204)
  1. Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
    Arcibiskupský archív Košice, Archivum archiepiscopale Cassoviense (AACass.). Košice
  2. Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
    Zubko, P.: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku.Výber dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Poprad, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 420362x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Škaredé zo severnej strany
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS