Štefan Tahy
© cergov.sk
Manželka
Dorota Tahy rod. Dessewffy
10.6.1556
1. Juraj Tahy
10.6.1556
-1557
2. Štefan Tahy
10.6.1556
-1577