Štefan Tahy
Štefan Tahy
10.6.1556
-1577
© cergov.sk