Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejs na vyhžadávanie v regestári
 
16.6.1834 MOL, listina: P 536 Box 121
Abstract: Delenia lesa Martinuv, Baranye a Horošov medzi dedičmi Jána Péchyho.

Obce a miestne názvy: Hrašov, Misárne


Podpísaní (dediči Jána Péchyho) sa dohodli na rozdelení Jánovho podielu na spoločnom lese, nachádzajúcom sa v Šarišskej župe v chotári Pečovskej Novej Vsi, nazývanom Martinuv Baranye a Horosov (čítaj Horošov) . Tento Jánov podiel podža inžinierskeho merania predstavuje plochu 820 gbelov (pozri poznámku o Köböl). Dediči sa rozdelili do 2 skupín: jednak pokrvní dediči, jednak dediči, ktorí sa stali vlastníkmi na základe kúpy, títo si mohli slobodne vybra svoj diel zo spoločného lesa.

1. Ernest Péchy svoj nadobudnutý/kúpený diel si vybral v oblasti zvanej Miszarne (čítaj Misarne) na severnom úbočí hory Martinuv, pri toku potoka Miszarne, pričom prvý Šíp (pozri) hraničí s nedeleným lesom urodzeného pána Benjamína Péchyho a jeho súrodencov, na východe hraničí v susedstve 2. Šípu. Výsek hraničí aj dielom Mikuláša Péchyho. Spolu to tvorí plochu 17 gbelov.
2. Andrej Czabalay ... ... ... 8 gbelov a 2 merice.
3. Andrej Péchy tiež nadobudol ... ... 8 gbelov a 2 merice.
4. MikulᚠPéchy ako pokrvný dedič dostal v susedstve koncov 1., 2. a 3. Šípu hraničiacich z juhu so 4. Šípom podža dopredu dohodnutého kžúča pri rodinnom zhromaždení ... 91 gbelov.
5. Dedičky po ženskej línii po zosnulom Andrejovi Péchym ... 132 gbelov.
6. Opát František Péchy síce nebol prítomný, ale v liste zo 7.12. 1832 pripomenul, že si želá dedi svoj podiel v dvoch častiach: jedna čas na južnom úbočí hory Martinuv, pozdĺž radu obydlí a rieky Lu...tzinky ...115 a 1/2 gbelu, druhá čas na hore Baranye hraničiaca na západ s pánom Alexandrom Péchym, na východ so vdovou po Petrovi Péchym 23 a ? gbelu, spolu teda 139 gbelov.
7. Alexander Péchy nadobudol/kúpil a vybral si čas na hore Baranye, ktorá susedí s jeho vlastným lesom ... ... ... 8 gbelov a 2 merice.
8. Judita Szentimrey, vdova po Petrovi Péchym a pečovatežka o jeho deti dostáva podiel v dvoch častiach, jednak na Baranye ... ... 132 a ? gbelu, jednak na Horošove v susedstve nedelených lesov pánov Benjamina a Ambruša Péchyovcov ... ... 123 a ? gbelu, to je spolu 256 gbelov.
9. Jób Péchy dostal na Horošove ... ...45 gbelov. Je si vedomý toho, že má nárok iba na 30 gbelov z Jánovho dielu, preto ponecháva 15 gbelov k dispozícii bratovi Františkovi Péchymu.
10. Terézia Péchy, manželka Krištofa Desseőffyho, si vybrala svoj podiel na Horošove, v susedstve lesa Eugena Péchyho ... ... 113 gbelov.
11. Augustín Péchy poveril Ernesta Péchyho, aby nejakým spôsobom usporiadal jeho podiel, ktorý má by vyčlenený alebo z časti jeho otca Alexandra Péchyho, alebo z časti Jóba Péchyho, aby to ostatných neznepokojovalo.
12. Všetci, ktorí sme sa takto dostali k podielom, sme s nimi spokojní, nemáme žiadne požiadavky navzájom a prípadné otázky medzi sebou priatežsky alebo podža zákona vyriešime

Pod toto delenie dedičstva sa podpisujeme svojím menom a prikladáme svoje obvyklé pečate.
V Pečovskej Novej Vsi 16. 6. 1834.

Teraz nasleduje pripísaný text iným rukopisom a inou gramatikou, trocha modernejšou:

František Péchy, farár v Óbude (čas Budapešti), vyjadruje nespokojnos s tým, že jeho brat Jób si dovožuje užíva aj čas - konkrétne tých 15 gbelov z Jánovho dielu – už počas jeho života, pretože tie mu pripadnú až po jeho smrti. Preto si nárokuje by výlučným vlastníkom tejto časti, aby tento jeho dedičný majetok mohol bez problémov prejs na jeho vnukov, nemohol by daný do zálohu... preto trvá na tom, aby táto jeho čas bola od Jóbovej časti oddelená hraničnou líniou. 31. júla 1834 v Óbude (Starý Budín).

Pečiatka František Péchy z Pečovskej Novej Vsi, menovaný opát kláštora Sv. Panny Márie v Krásnej (nad Hornádom), farár v Óbude.

Köböl - stará dutá miera (objem) a zároveň aj plošná miera zodpovedajúca ploche zeme potrebnej na vysiatie príslušného objemu pšenice. Odvodené od lat. cubulus (kýbež ?) gbel. Slovenské analógie sú aj korec, merica aj iné. Je v tom vežký chaos, lebo v rôznych oblastiach boli tieto miery rôznej vežkosti.
Nyil (= šíp) – stará dĺžková miera. Strelenie šípu z luku - dĺžková miera dosahujúca 60 - 70 m.
V texte sa odvoláva na viaceré šípy, ale asi mali aj mapu, na ktorom boli vyznačené. Alebo v teréne.
Preklad: Kveta Markušová, 2018  Zobrazi originálny text...  1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapeš
    Magyar Országos levéltár (MOL). Budapeš
 
Prečítané: 421346x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhžadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS