Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
22.7.1749 AAAgr, listina: AV, sign. 3416, s. 68-72;1
Osoby a obce:
Čirč - Izaiáš Janovič - farár
Geraltov - Andrej Zetkei - farár
Kríže - Ján Tarasevič - farár
Kružlov - Simeon Tarasovič - farár
Livov - Lukáš Kosevský - farár
Ľubotín - Ján Tarasovič - farár
Lukov - Vasiľ Tarasovič - farár
Malcov - Štefan Kaminský - farár
Šarišské Jastrabie - Peter Ilkovič - farár


22da Julij [1749], ex Districtibus Makovicza, Zamagura, et Saáros examinati sunt. Reverendus Andreas Kurimskj P. Cserninensis et Districtuum Makovicza, et Zamagura Archi:Presbyter. ... Reverendus Basilius Taraszovics P. Lukoviensis Reverendus Josephus Nizalovszkj P. Gerlachoviensis Reverendus Josephus Rojkovics P. Sznakoviensis Reverendus Simeon Tarasovics P. Kruzloviensis ... Die itidem 31ma Julij [1749], In Statione Tarczensi, examinati sunt Reverendi, residui ex Districtu Saarosiensi Parochi. Reverendus Joannes Mankovics P. Balas=Hagasiensis et Disctrictus Ejusdem Archi=Presbyter. Reverendus Joannes Hodemarskj P. Orloviensis Reverendus Izaias Janovics P. Csircsensis Reverendus Joannes Taraszovics P. Liubozinensis Reverendus Petrus Ilkovics P. Jasztrabensis Reverendus Joannes Taraszevics P. Hanigoczensis Reverendus Theodorus Garbela P. Diacsoviensis Reverendus Elias Danielovics P. Peklinensis Reverendus Basilius Solecz P. Kerestveiensis Reverendus Andreas Zetkej P. Geralnensis Reverendus Paulus Teleszniczkj P. Hradiszkensis Reverendus Joannes Horvath P. Nova=Villensis Reverendus Joannes Gulovics P. Fuljakensis Reverendus Joannes Taraszevics P. Krizensis Reverendus Lucas Koszevskj P. Livoviensis Reverendus Stephanus Kaminskj P. Malczoviensis. ... Cur dicatur homo ad imaginem, et similitudinem DEI creatus, Krizensis, Livoviensis, et Malcziviensis rationem dare nesciverunt. Hi etiam definire materiam sacramentorum ignorabant. Uti et caeteri reqvisita, sacramentorum vix aliqvi callebant. ...Livoviensis et Krizensis, plures admittebant pueros, et puellas ad confessionem. Caeteri ibidem cum ijsdem exceptis qvibuspiam vix sufficientem scientiam ad excipiendas confessiones Fidelium, itá et adrité peragendas, instruendas habuisse observati sunt. Aliqvibus definitionem doloris ad confessionem necessarij, aliis modum ignorantibus....Fornicationem non esse peccatum mortale Livoviensis, Krizensis et Orloviensis admisit. Caeteri dicebant esse mortale peccatum, sed non sciverunt rationem, cur? tale sit?

Referencie na listinu:

Kánonická vizitácia uniatskych presbyterov latinským biskupom (1749):
Po ukončení (skrutínií) v stoliciach Zemplín a Už boli v slávnej Šarišskej stolici a slobodnom kráľovskom meste Bardejov 22. júla [1749] preskúšaní presbyteri z dekanátov Makovica, (Šarišské) Zamagurie a Šariš: Velebný Andrej Kurimský, cerninský farár a arcipresbyter dekanátov Makovica a (Šarišské) Zamagurie. ...
Velebný Vasiľ Tarasovič, lukovský farár. Velebný Juraj Nizalovský, hrabský farár. Velebný Jozef Nizalovský, gerlachovský farár. Velebný Jozef Rojkovič, snakovský farár. Velebný Simeon Tarasovič, kružlovský farár. ...
Títo všetci boli ordinovaní uniatskym biskupom... Sotvaktorí vedia o forme a matérii sviatostí a o úmysloch. Zriedkavo katechizujú, to znamená, že aj sami sú hrubí, majú ešte hrubších farníkov. Tých, ktorých krstia, tiež pomažú svätou krizmou, avšak pri cigánskych deťom robia výnimku, hovoria, že ich netreba pomazať a že tohto pomazania nie sú hodní, čo je deformácia, a že ich rodičia nie všade dodržiavajú Božie a cirkevné zákony. Čo sa týka spovede, vyjavili, že ju vysluhujú veľmi zriedkavo, ako sa však odhalili spolu so svojím najhrubším arcipresbyterom v tomto maximálne spásonosnom bode. Povedal, že jednoduché smilstvo nie je smrteľný hriech, ak bolo vykonané so súhlasom obidvoch strán, ostatní ani nerozlišujú medzi cudzoložstvom a jednoduchým smilstvom; povedali, že ani nikdy nepremýšľali, prečo by mali rozlišovať? Nepoznajú manželské prekážky, ani koľko ich je. ... Matriky opatrujú veľmi zriedkavo a do nich týmto spôsobom zapisujú len pokrstených...
Takisto boli dňa 31. júla [1749] na zastávke v Toryse preskúšaní velební farári rezidujúci v Šarišskom dekanáte:
Velebný Izaiáš Janovič, čirčský farár. Velebný Ján Tarasovič, ľubotínsky farár. Velebný Peter Ilkovič, šarišskojastrabský farár. Velebný Ján Tarasevič, hanigovský farár. Velebný Teodor Garbela, ďačovský farár. Velebný Eliáš Danielovič, ruskopekliansky farár. Velebný Vasiľ Solec, okružniansky farár. Velebný Andrej Zetkei, geraltovský farár. Velebný Pavol Telesnický, hradištiansky farár. Velebný Štefan Jaronič, ondrašovský farár. Velebný Ján Horvát, ruskonovoveský farár. Velebný Ján Tarasevič, krížsky farár. Velebný Lukáš Kosevský, livovský farár. Velebný Štefan Kaminský, malcovský farár.
... Títo všetci boli ordinovaní uniatskymi biskupmi a po jednom zastávajú farársky úrad. Niektorí obývajú farské pozemky, ostatní – samozrejme – podľa dohody a nájomné, ktoré so zemepánmi zjednali (ktoré je jasne určené v súpise), lebo užívajú panské pozemky.... Prečo sa hovorí, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, krížsky, livovský a malcovský nevedeli rozumne vysvetliť. Títo tiež nedokázali definovať matériu sviatostí... Livovský a krížsky privádzajú mnohých chlapcov a dievčatá na spoveď;... Smilstvo za smrteľný hriech nepovažujú livovský, krížsky a orlovský. Ostatní povedali, že to je smrteľný hriech, ale nevedeli vysvetliť prečo a ako?... všetci až doteraz nemali žiadne matriky na zapisovanie mien pokrstených, zomrelých a spojených do manželstva.
 (Zubko, Žeňuch, 2017, s.109-114)
  1. Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
    Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Berehovo, Vedenie Mukačevskej gréckokatolíckej diecézy, sign. 151.1.1125, 17 fol.. Užhorod
  2. Zubko, P., Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) . Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2017. Dostupné online
    Zubko, P., Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) . Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2017. Dostupné online
 
Prečítané: 399098x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS