Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Regestár pohoria Čergov

   
Prejsť na vyhľadávanie v regestári
 
1278 MOL, listina: DL 68879, DL 68903LAT1
Kategória: Metácia
Synonymá: Weresalma, WeresalmapatakaReferencie na listinu:

Najstaršia priama a spoľahlivá písomná zmienka o Červenici pri Sabinove. Vznikla pri darovaní územného majetku, ležiaceho v susedstve Červenice Tekulovcom. (Uličný, 1990, s.54)

"iuxta Weresalma" (MOL DL 68879, 68903) (Uličný, 1990, s.388)

Východná časť uvedeného majetku zahŕňala oblasť dnešnej obce Lúčka, ktorá sa však pod týmto názvom v darovacej listine neuvádza. (Uličný, 1990, s.54)

Juhovýchodná časť chotára smerovala "ad alium locum ... Nena ... per silvas ... ad locum Weresalmapataka". (Uličný, 1990, s.416)Ďalšie odkazujúce zdroje na tento prameň:

 
 
1278 Fejér, 1829, s.432-434LAT
LAT
2

...praesentiam Comes Thomas, filius Tecule, cum fratribus suis, Lede et Martino, ac Andreas , filius Budun, quasdam terras ad Sarus pertinentes, vltra indagines , iuxla Verusalma adiacentes , videlicet Peturmezeu , Kuzurumezeu, Putrumezeu, et Huziumezeu vocatas , vacuas, et habitatoribus destitutas, eisdem concedere de benignitate regia dignaremur.... ; et quamquam Budka, iilius Solna, super collatione trium terrarum — — — controuersiam suscitassct praetextu donationis rcgiae, primitus sibi factae, postmodum tamen idein Butka iiti cessit, duas partes relinquendo Thomae Comiti et Andreae, ac Fratribus suis praenotatis, tertia parte sibi assignata, per modum factae compositionis et concordiae inter ipsos. Verum ne communio, mater discordiae, materiam litium generaret , praefati Thomas et Andreas, ac fratres eorum ipsam tertiam partem a Budka, filio Solna, 20. marcis persolutis, in praesentia fratrum Gyllermitarum Ordinis S. Augustini de Sarus pretio compararunt. Sicut in eoruindem Fratrum litteris seriatim vidimus contineri. Cupientes igitur corumdem Thomae, Andreae, ac fratrum suorum petitionibus de regali munificentia benigno occurrere cum fauore..., vt medietas ipsarum terrarum cedere debeat Thomae Comiti, Lede et Martino fratribus eiusdem; altera medietate Andreae et filiis suis, ac haeredibus perpetuo remanente , suis hoc placitum exstitit inter ipsos

Referencie na listinu:

V roku 1278 kráľ Ladislav IV. daroval šľachticom Comesovi Tomášovi, Ledemu a Martinovi, synom Tekuleho a Andrejovi, synovi Bodona z rudu Tekule "akési zeme k Šarišu patriace, ležiace za zásekami, blízko Červenice, a to Peturmezey, Kuzurumezew, Putromezew, et Huzyumezew nazývané...", ktoré boli súčasťou majetkov patriacich pod obvod kráľovského hradu Šariš. Išlo o majetky patriace korune a keďže sa ich kráľ rozhodol udeliť Tekulovcom, poveril Hypolita, farára v tom čase pôsobiaceho vo Veľkom Šariši, aby zistil, či sú tieto majetky bez majiteľa, teda iba kráľovským vlastníctvom, a zároveň aj v akom sú stave. Hypolit po preverení a obchôdzke majetkov zistil, že tretina týchto majetkov bola v tom čase vo vlastníctve Budka, syna Golnu. Šľachtic Budko využil svoje právo a postavil sa proti darovaniu majetkov, ktoré mu patrili - Petrovenec, Dubovica a Kuzurumezew. Svoje podiely Budko odstúpil, až keď mu Tekulovci vyplatili náhradu vpodobe dvadsiatich hrivien striebra. Svedkom tejto kúpy bol mních Gilermo z Rádu sv. Augustiánov z Veľkého Šariša. (Smoroň, 2015, s.208-209) 
 
1278 Wagner, 1780, s.291-292, listina: 6/8LAT
 
2 
 
1278 Borsa, 1961, s.206, listina: 2856HU
LAT
3 
 
1293 MOL, listina: DL 68879LAT1
Obce a miestne názvy: Kamenica, Lúčka, Milpošský potok
Osoby a obce:
Lúčka - Šimon - vlastník
Lúčka - Kachy - vlastník
Synonymá: Veresalma


Ján a jeho synovia (Eugen a Peter) vyhlásili (pred Spišskou kapitulou), že zem, ktorá je ich dedičstvom, a ktorá sa volá Torkw a leží medzi dvoma riečkami Veresalma a Nenevyze, daroval Šimonovi, svojmu zaťovi a dcére, ktorá sa volá Kachy a skrze ňu svojim vnukom, aby ju vlastnili naveky a to v istých starobylých hraniciach, ktoré ju z každej strany ohraničujú.

Referencie na listinu:

Preklad použitý z publikácie  (Angelovič, Boleš, 2002, s.17)

V roku 1348 vznikol spor šľachticov z Petrovenca a tými, ktorí mali svoje majetky v Lúčke o kus zeme vo veľkosti jedného poplužia. Šľachtici ako listinu vlastníctva predložili citovanú listinu z roku 1293. (Angelovič, Boleš, 2002, s.65)

Pomenovanie Nenevis či Neneewyz sa spomína v listine z roku 1293, kde sa táto riečka spolu s riečkou Veresalma (Miľpošský potok) uvádza ako ohraničenie dedičného majetku Torkw (Kamenica). V spomínanej listine má tvar Nenevyze. (Boleš, 2002, s.22) 
 
7.12.1352 MOL, listina: DL 68903LAT1

hogy kiegyeztek és Rykolphus és fiai a Verusalma és Tarchahat birtokukból, mely utóbbit most Jacabuagasa-nak neveznek, bizonyos részeket átengednek Pál fiainak és társainak oly képpen, hogy medietes terre iacentis inter duos fluvios Doboupotoka et Zeechpataka vocatasa sumpmitate cuiusdam montis Doboufeu vocati ibi existentis incipiendo iret usque fluvium Tarcha, in cuius rippa essetn due mete terree ex parte eiusdem fluvii Doboupataka nominati cessisset predictis Vinchlou, Nicolao et Thome filii Pauli, Egidio filio Chana, Dobou filio Chonk, Jacobo dicto Fvlkus et Andree filiis Petri et aliis fratribus proximis et generationibus eorundem, alia parte eiusdem ad possessiones ipsorum magistri Rykolphi et filiorum suorum predictorum remanante, in eademque aque Tarcha parvum desoendendo infra en altera sinistra parte ipsius aque inter possessiones Hethaas et Peturmezey vocatas in rippa veniret ad duas metas terreas, de quibus per modicum spatium eundo perveniret ad magnam viam seu stratam publicam, per quam de Peturmezey iretur ad villam Hethas, quam viam saliens curreret ad unum parvum monticulum, vulgariter Berch nominatum, ubi essent due mete terree, abhinc ascenderet modicum et vertitur similiter ad duas metas terreas et inde ascendendo versus montem veniret ad duas metas terreas et posthec ascenderet usque fundum predicti montis et ibi faceret duas metas terreas, unde directe reflectendo ad dexterum versus orientem cadret in fluvium Nenepataka nominatum, quem pertransiens perveniret ad unam metam terream, abhinc iretur supra ad unam metam terream secus caput cuiusdam fontis positam, inde reflectendo directe versus orientem per quandam vallem per metas cursuales currendo caderet ini fluvium Verusalmapataka vocatum et licet inibi cursus metarum magistri Rykolphi et filiorum suorum faceret saltum per modicum spatium versus meridiem et caderet in aquam Tarcha, ubi quidam minor rivulus flueret in ipsam aquam Tarcha, tamen propter bonum pacis iidem magister Rykolphus et filii sui cursus ipsarum metarum per eundem fluvium Verusalmapataka vocatum fieri reliquissent, ubi caderet ad predictam aquam Tarcha, abhinc contra meatum eiusdem fluvii Tarcha ad parvvum ascendendo perveniret ad quendam locum, ubi quidam rivulus fluens a parte meridiei caderet in ipsam aquam Tarcha, ibique idem rivulus exiret et per eundem rivululm sursum ascendendo perveniret in qu endam locum de eminentiori et altiori parte cuiusdam magni montis veniret in alium fluvium pro meta per ultrasque partes deputatum et licet disctinctiones metales predicti magistri Rykolphi et filiorum suorum in medio dictorum fluviorum in terra ire debuissent et semper ... ad verticem cuiusdam magni montis seu Berch, ibique etiam idem magister Rykolphus et filii sui prenotati viceiterata propter maiorem tranquillitatem pacis cursus dictarum metarum in ipso fluvio ab oriente a superiori parte dicti montis fluentis commisissent et ipsarum partium mete eundo in eadem vertice montis seu Berch iungerentur metis prioribus et ibi terminarentur.

Referencie na listinu:

...(hranica) vychádza na breh rieky (Torysy) medzi Hethas (Lipany) a Petermezey (Petrovencom). Tu sú dva hraničné znaky. Odtiaľ trocha ďalej prejde v Veľkej ceste alebo verejnej ceste, ktorú prechádza a ide až k jednému kopčeku, ľudovo nazývenému Berch, kde sú dva hraničné znaky. Odtiaľ vystupuje k ďalším dvom hraničným znakom, potom vystupuje smerom k vrchu k iným dvom znakom a nakoniec príde k úpätiu vrchu, kde sú tiež dva hraničné znaky. Odtiaľ sa zatáča vpravo smerom na východ a zostupuje do riečky Nenepataka (Blatný potok).
Z tohto opisu hranice Lipian a Petrovenca možno predpokladať, že hranica od rieky Torysa postupovala ku kopcu, ktorý sa dnes nazýva Dubovické lány a vrchu Všivavec a nakoniec zostúpila do Blatného potoka.
...(hranica) idúc zostupuje k jednej riečke, ktorú Uinchlou (Venceslai, Václav) a Egid nazývajú Nenehel a Rikolf ju volá Nenepataka. Prechádza cez riečku až na istý vrch, cez tento vrch ako aj riečku ide k hraniciam Petermezey (Petrovenca) a Hethas (Lipian)... (Boleš, 2002, s.22) 

 1. Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
  Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť
 2. Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
  Uličný, F.: Dejiny osídlenia Šariša. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1990
 3. Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
  Fejér, G.: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis. 5/2. typis typogr. Regiae vniversitatis vngaricae, Budae, 1829. Dostupné online
 4. Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
  Smoroň, M.: De genere Thekule. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2015
 5. Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
  Wagner, C.: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Landerer, 1780. Dostupné online
 6. Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
  Borsa, I.: Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica II/2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
 7. Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
  Angelovič, J., Boleš, D.: Z dejín obce Lúčka. L.I.M. Sk, Prešov, 2002
 8. Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
  Boleš, D.: Mesto Lipany (1312-2000). Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2002
 
Prečítané: 406087x, publikované: 21.9.2019, posledná aktualizácia: 30.1.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS